Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Adatvédelem

Jelen szabályzat a klasszikusbalett.hu által kezelt személyes adatokra vonatkozik. A klasszikusbalett.hu képviselője (Dr. Hegyi Menta Napsugár) jelen
szabályzat tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen szabályzat kiterjed a klasszikusbalett.hu által üzemeltetett honlapra (klasszikusbalett.hu) a klasszikusbalett.hu hírlevelére, valamint a klasszikusbalett.hu által szervezett tanfolyamok, oktatások és rendezvények során kezelt adatokra.

1. Az adatkezelő

Neve: Dr. Hegyi Menta Napsugár
Címe: 1221 Budapest, Kiránduló u.80.
Nyilvántartási szám: 36300882
a továbbiakban: Adatkezelő
Tel.: 06 20 999 9077

Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőségei: info@klasszikusbalett.hu

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi tv.), valamint a GDPR 8, 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

3. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő saját tevékenységével összefüggésben, valamint hírlevélre történő feliratkozáskor az érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

vezetéknév, keresztnév
e-mail cím
telefonszám

18 évet be nem töltött személyek esetén a kiskorú vezeték és keresztneve mellett a szülő/gondviselő fenti adatait, valamint a kiskorú életkorát.

Az érintett a 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti adatai módosítását, illetve nyerhet azokba betekintést.

4. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja:

Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról (tánctanfolyamok, tánccal kapcsolatos rendezvények, akciók)
Szolgáltatásainkkal, híreinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése
Jelentkezések intézése

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
Amennyiben az érintett valamely személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

5. Az adatbiztonság követelményének érvényesülése

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során
– gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek,
– védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő munkatársai, alvállalkozói jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kizárólag csak akkor, ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta. Csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését, valamint
– bármely személyes adatának – a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott kötelező adatkezelés kivételével – törlését

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

8. Hírlevél

Az Adatkezelő a 4. pontban szereplő célokkal összhangban elektronikus hírleveleket küld azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták.
Az érintettek a hírlevélben található „leiratkozás” linkre kattintva bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről. Ez esetben az Adatkezelő a hírlevélre való feliratkozás során megadott személyes adatokat nyilvántartásából haladéktalanul törli, és az érintett részére hírlevelet a továbbiakban nem küld.

9. Egyéb

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – elsősorban a jogszabályoknak megfelelés, és a személyes adatok további védelmének biztosítása érdekében – módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Petit Ballet Studio Balett gyermekeknek Tetszett? Kipróbálnátok? Gyertek! :)
Jelentkezzetek Szeptembertől induló tanfolyamainkra vagy csak mondd el, hogy tetszik amit látsz! Írj nekünk itt!
Küldés